Algemene voorwaarden

Togethy is bedoeld om gezamenlijk met andere bewoners in de buurt spullen (duurzame gebruiksvoorwerpen, verderop in deze tekst ook aangeduid met ‘producten’) te delen, waarbij gezamenlijk betaald wordt voor het gebruik. Togethy streeft ernaar dat op deze manier er minder producten in de buurt en in de wereld nodig zijn, dat mensen voordeliger uit zijn dan bij zelf aanschaffen, en dat door het onderling delen van producten meer interactie in de buurt ontstaat. 

Togethy brengt vraag en aanbod bij elkaar

Togethy maakt het onderling delen mogelijk door vraag en aanbod bij elkaar te brengen via haar platform. Togethy plaatst nieuwe producten op haar platform zodat deze vindbaar zijn, brengt mensen met elkaar in contact om tot een uitwisseling te komen, en zorgt er na gebruik voor dat een volgende gebruiker het betreffende product weer kan vinden. De gebruikers van via Togethy verkregen producten dienen zorgvuldig om te gaan met de producten en zich in te spannen om producten zo snel mogelijk na gebruik weer aan te bieden via het Togethy platform, om op die manier zo veel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de producten. Togethy zorgt ervoor dat iedereen naar rato betaalt voor het gebruik van de producten. Verder bewaakt Togethy welke producten worden aangeboden en toegelaten op het platform, en hoe gebruikers omgaan met de producten.

Voor de eerste keer een product gebruiken

Voordat je een product op Togethy kunt gebruiken, dien je eerst contact te hebben gehad met de lokale deelmeester. Hij of zij bewaakt op deze manier dat er alleen mensen deelnemen die daadwerkelijk in de buurt wonen, waarvan bekend is waar ze wonen, en die snappen wat de intentie is van het deelplatform Togethy. Zodoende kan Togethy ervoor zorgen dat er alleen ‘echte’ gebruikers uit de buurt de spullen gebruiken, en kunnen we de kwaliteit hoog houden.

Aanbod van producten

Als gebruiker kun je producten die je zelf in eigendom hebt aanbieden aan Togethy, in ruil voor een tegoed op Togethy. Samen met Togethy bepaal je een acceptabele prijs voor het aan te bieden product. Deze prijs wordt als tegoed bijgeschreven op je Togethy account zodra een volgende gebruiker het product van je overneemt. Door een product te laten circuleren op Togethy doe je afstand van het product, je bent niet langer de eigenaar en kan het product dus niet meer terugvorderen. Het eigendom gaat dan over op de nieuwe gebruiker van dit product. Het is mogelijk dat het product weer opnieuw beschikbaar komt op Togethy waarna je weer gebruik kan maken van het product en  je weer opnieuw (tijdelijk) eigenaar wordt. Deze mogelijkheid is echter niet te garanderen.

Om het aanbod niet te eenzijdig en van voldoende kwaliteit te laten zijn, selecteert Togethy welke producten wel en niet worden toegelaten op het platform, en daarmee getoond worden aan andere gebruikers. Bij het aanbieden van producten dien je zelf een zo goed mogelijke beschrijving van het product aan te geven, zoals vermeld in het formulier ‘spullen aanbieden’, inclusief heldere foto’s van alle belangrijke aspecten. Togethy beoordeelt vervolgens de kwaliteit van het aangeboden product, de prijs-kwaliteitverhouding, eventuele beschadigingen en mankementen, of het betreffende product courant is, de eventueel bijbehorende accessoires, en de eventueel nog lopende garanties. Vervolgens wordt de prijs vastgesteld. Een lokale deelmeester (zie hierover hieronder meer) kan namens Togethy bepalen welke producten spullen worden toegelaten. Togethy behoudt te allen tijde het recht voor om producten te weigeren.

Kwaliteit van aangeboden producten

Ondanks dat Togethy zich inspant om de kwaliteit van de producten op het platform zo hoog mogelijk te maken en houden, is Togethy niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke kwaliteit van de producten. De rol van Togethy is vooral faciliterend van aard en zij spant zich in voor een goed werkend platform. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk om de producten die je via Togethy wil gaan gebruiken te inspecteren op kwaliteitsaspecten zoals deugdelijkheid, kwaliteit en compleetheid, voordat je ze van de vorige gebruiker accepteert. Mocht je van mening zijn dat het over te nemen product niet voldoet aan je verwachtingen, dan mag je het product weigeren en blijft het product in eigendom bij de vorige gebruiker.

Tijdelijk eigendom spullen

Bij Togethy wordt de gebruiker van een product tevens de eigenaar van het product. Aangezien het de bedoeling is dat je het product na gebruik weer beschikbaar stelt en doorgeeft aan een volgende gebruiker noemen we je een tijdelijke eigenaar, je deelkoopt het product. Het eigendom start bij het ontvangst nemen van het product. Je betaalt jouw deel van het product door de dagprijs van het product maal het aantal benodigde dagen te betalen aan Togethy. Een gebruiker betaalt dus niet de volledige koopprijs voor het aangeboden product, maar slechts een bedrag naar rato van de gebruiksduur.

Een gebruiker blijft eigenaar van het product zolang het bij die gebruiker aanwezig is, en deze blijft dus tot die tijd verantwoordelijk voor het product. Pas als het product door een volgende gebruiker is opgehaald, of de gebruiker het product heeft weggebracht naar een opslagpunt van Togethy, is deze geen eigenaar meer en vervalt de verantwoordelijkheid.

Omgang met spullen

Een gebruiker dient als goed huisvader met de producten om te gaan die verkregen zijn via Togethy. Een gebruiker dient bij het ophalen van een product te controleren of het product in goede staat is en wordt geleverd conform de aanbieding op Togethy. Mocht er tijdens of na gebruik iets gebeuren met het product, dient de gebruiker dit vast te leggen op Togethy zodat de omschrijving van het product actueel blijft. 

Als er iets kapot gaat of er gebeurt iets anders wat invloed heeft op de waarde van het product, dan verzoeken we de gebruikers om het te (laten) repareren zodat het product weer in de oorspronkelijke staat hersteld wordt. De lokale deelmeester helpt je te verwijzen naar de mogelijkheden, en eventuele vergoeding van vervangende onderdelen in de vorm van een tegoed. Mocht repareren niet lukken, dan is een andere mogelijkheid dat de gebruiker dit laat weten aan de lokale deelmeester zodat de waarde, de omschrijving en de foto’s van het product waar nodig kan worden aangepast. Op deze manier kan een product zo lang mogelijk in roulatie blijven, en zo vaak mogelijk gebruikt worden, en blijven toekomstige gebruikers op de hoogte van de actuele staat van het product.

Product defect

Indien een product toch stuk gaat en volgens de huidige gebruiker niet meer gerepareerd kan worden, dient hij dit aan te geven bij de lokale deelmeester. De deelmeester zal vervolgens het product beoordelen, eventueel meenemen voor reparatie of recycling, en indien nodig verwijderen van het platform. 

Gebruikskosten

Zodra een gebruiker een product wil gebruiken, en de vorige gebruiker akkoord is gegaan met de overdracht, dient de gebruiker een bedrag te betalen dat gebaseerd is op de dagprijs van het product en het verwachte aantal dagen gebruik. De dagprijs staat vermeld bij het betreffende product op het Togethy platform. Togethy hanteert een minimale gebruiksduur van 3 dagen die voor het gebruik in rekening wordt gebracht.

Mocht de gebruiker besluiten het product langer te willen gebruiken, dan kan hij dit aangeven op Togethy, waarna de extra dagen in rekening worden gebracht. Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen indien de gebruiker eerder klaar is dan het opgegeven en betaalde aantal dagen.

Na gebruik opnieuw aanbieden van producten

De doelstelling van Togethy is om het aantal producten dat in een wijk nodig is zoveel mogelijk te beperken. Ieder geproduceerd gebruiksvoorwerp brengt namelijk extra vervuiling met zich mee. Bovendien kunnen we daardoor de kosten voor de gebruikers zo laag mogelijk houden. Daarom is snelle doorgifte van producten na gebruik zo belangrijk.

Het is toegestaan om incidenteel een product te blijven gebruiken die een gebruiker weer beschikbaar heeft gesteld, zolang als er zich geen volgende gebruiker aandient. Echter, gebruikers dienen zich in te spannen om een product zo snel mogelijk weer in circulatie te brengen. Als een bestaande gebruiker onvoldoende medewerking verleent aan het doorgeven van een product, zal opnieuw de dagprijs in rekening worden gebracht, met wederom een minimum van 3 dagen. Voordat Togethy overgaat tot dit besluit zal Togethy (of de lokale deelmeester) eerst contact opnemen met de gebruiker. Indien nodig kan Togethy vervolgens tot dit besluit overgaan.

Als na 30 dagen nadat een gebruiker het product heeft aangeboden op Togethy niemand zich gemeld heeft om het product op te halen, mag de gebruiker het product kosteloos wegbrengen naar een opslagpunt in de buurt. Vanaf dat moment is het product niet meer van de gebruiker.

Deelmeester

Togethy werkt met deelmeesters. Een deelmeester is iemand bij jou in de buurt die namens Togethy ervoor zorgt dat het onderling delen zoveel mogelijk wordt bevorderd. Je kunt hem of haar benaderen met specifieke vragen en/of problemen, zodat hij/zij je hierbij kan helpen. Mocht het nodig zijn dan neemt de deelmeester contact op met Togethy. Mocht je niet (genoeg) geholpen worden door de deelmeester of komen jullie er niet uit, dan kun je natuurlijk ook zelf contact opnemen met Togethy. 

Persoonlijk account

De gebruikers van Togethy zijn échte mensen. Dat betekent dat je gebruik dient te maken van een persoonsgebonden, naar jou herleidbaar account. Hierbij respecteren we je privacy (zie ook onze

Onderlinge omgang

Op Togethy communiceer je zoals je in persoon ook zou doen, dus geen grof taalgebruik, etc. Togethy mag ingrijpen in openbare berichten en/of deze weghalen als ze onfatsoenlijk of tegen de wet zijn. Je berichten zijn niet versleuteld en kunnen door ons worden gelezen, maar alleen bij klachten, voor de bemiddeling in geschillen of om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Togethy monitort of gebruikers op de juiste manier met elkaar en met de producten omgaan. Togethy behoudt zich het recht voor om gebruikers te weigeren of verwijderen van het platform.

Mogelijke problemen

Togethy helpt je graag bij het oplossen van problemen. Mocht er iets niet kloppen met het product dat je hebt ontvangen, neem dan in eerste instantie contact op met de vorige gebruiker en probeer hier samen uit te komen. Waar nodig dient de omschrijving van het product te worden aangepast en/of dient de (huidige) waarde van het product te worden aangepast. Mocht je er niet uitkomen met de vorige eigenaar, neem dan contact op met de deelmeester bij jou in de buurt of met Togethy. 

Togethy is niet perfect

Als je iets ziet wat beter kan, dan horen we dat graag van je. Omdat er constant aan Togethy wordt gewerkt, kan de site van tijd tot tijd wijzigen of eventjes niet werken. Togethy accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of niet goed functioneren van het platform of de op Togethy aangeboden producten. We kunnen nieuwe dingen toevoegen of juist dingen weghalen omdat ze niet nuttig blijken. Ook kunnen om die reden de algemene voorwaarden worden aangepast, waarna de nieuwe algemene voorwaarden van kracht zijn voor alle producten die vanaf dat moment via Togethy van gebruiker wisselen.

Berichten van Togethy

Togethy wil graag laten zien hoe leuk Togethy is. Het kan daarom zijn dat we gebruikerservaringen delen via Twitter, Facebook of onze nieuwsbrief. Hierbij houden we rekening met onze privacyrichtlijnen. Ook kunnen we je periodiek benaderen met diverse mailings zoals onze nieuwsbrief, indien je daarvoor akkoord hebt gegeven. Iedere mailing zal voorzien zijn van een link waarmee je je kunt uitschrijven voor die betreffende mailing.  

Togethy mag deze voorwaarden aanpassen als dat nodig is. Dat melden we vooraf en we geven je ruim de tijd om aan de nieuwe regels te wennen.

Einde deelname

Indien je wilt stoppen met Togethy dien je de producten die je via Togethy in bezit hebt door te geven aan een volgende gebruiker of in te leveren bij een opslagpunt bij jou in de buurt. Alleen de tegoeden die je zelf hebt verdiend door producten te leveren aan Togethy, en tegoeden die je zelf gestort hebt, kun je uit laten betalen. Neem hierover contact op met Togethy. Tevens kun je contact opnemen met Togethy om je account en bijbehorende gegevens te laten verwijderen.